Bonde Rokokko - Th. Marthinsen

Bonde Rokokko

Th. Marthinsens Sølvvarefabrikk, 1923-1928